Gdańskie Nieruchomości

Dział Nieruchomości

Biuro Zamiany Mieszkań

Zamiany mieszkań odbywają się w ramach wielopłaszczyznowego systemu zamiany mieszkań, na podstawie:
Uchwała Nr XIII/264/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gdańska oraz zasad udzielania pomocy w wynajęciu lokali mieszkalnych w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego.
Uchwała Nr XVII/419/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Gdańska na lata 2020-2024.

Zasady zamiany mieszkań

 • najemcy lokali mieszkalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gdańska
 • najemcy lokali mieszkalnych nie wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gdańska, z wyłączeniem najemców lokali stanowiących własność osób fizycznych
 • właściciele lokali mieszkalnych
 • osoby, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego
 • Należy złożyć wniosek o zamianę mieszkania przez zainteresowanych zamianą najemców lub innych uczestników wielopłaszczyznowego systemu zamiany lokali, na drukach dostępnych w Dziale Nieruchomości.
 1. Wielopłaszczyznowy system zamiany lokali stosuje się, gdy co najmniej jeden z zamienianych lokali wchodzi w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gdańska.
 2. Dokonanie zamiany lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gdańska następuje na podstawie zgody Prezydenta Miasta Gdańska. Do zamiany innych lokali niezbędna jest zgoda właściciela danego lokalu.
 3. Zamiana lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gdańska na lokal z zasobu towarzystwa budownictwa społecznego może nastąpić pod warunkiem spełnienia przez najemcę kryteriów umożliwiających wynajęcie lokalu stanowiącego własność tego towarzystwa.

Gdańskie Nieruchomości
Dział Nieruchomości
ul. Dyrekcyjna 6A,
80-852 Gdańsk
tel: 58 320 80 68
e-mail: un@nieruchomoscigda.pl

Zgłoszenie lokalu do zamiany

Zgłoszenie lokalu do zamiany dokonuje najemca lub właściciel lokalu mieszkalnego osobiście.
W szczególnych przypadkach, zgłoszenie lokalu do zamiany mogą złożyć osoby, które nie posiadają tytułu prawnego do lokalu (dotyczy lokali komunalnych), ale zgodnie z obowiązującymi przepisami mogą ten tytuł otrzymać. W takich przypadkach każdorazowo indywidualnie rozpatrywana jest możliwość przyjęcia zgłoszenia lokalu do zamiany.

 • decyzja wydana przez Urząd Miejski uprawniająca do zajmowania lokalu (dot. Najemców, którzy otrzymali lokal komunalny do 1994 r.);
 • skierowanie, zaświadczenie lub oferta wydana przez Urząd Miejski do zawarcia umowy najmu oraz umowa najmu (dot. Najemców, którzy zawarli umowę najmu po 1994 r.);
 • zaświadczenie o nie zaleganiu z tytułu opłat za używanie lokalu, a w przypadku zadłużenia, zaświadczenie stwierdzające wysokość zadłużenia, wystawione przez Obszar Administracyjny;
 • inne dokumenty mające wpływ na przebieg zamiany (w tym: np. uprzedzenie lub wypowiedzenie umowy najmu, rozwiązanie umowy najmu przez współmałżonka, prawomocna decyzja Urzędu Miejskiego o wymeldowaniu osoby uprawnionej do zamieszkiwania itp.);
 • zgodny ze stanem faktycznym arkusz inwentaryzacji lokalu mieszkalnego;

UWAGA:
W przypadku modernizacji lokalu (np. zmiany sposobu ogrzewania), przebudowy lokalu w wyniku której nastąpiła zmiana funkcji pomieszczeń lub wyodrębnienie nowego pomieszczenia (np. łazienki), wymagane jest zalegalizowanie aktualnego stanu, natomiast w razie znacznych różnic w metrażu w stosunku do danych zawartych w umowie najmu lub decyzji, (nie wynikających z przebudowy lokalu) należy dostarczyć wyjaśnienie istniejącej różnicy, sporządzone przez właściwe według miejsca zamieszkania Biuro Obsługi Mieszkańców.

 • aktualny wypis z księgi wieczystej;
 • akt notarialny nabycia nieruchomości lub przydział lokalu mieszkalnego;
 • zaświadczenie o nie zaleganiu z tytułu obowiązujących opłat za lokal w stosunku do Wspólnoty Mieszkaniowej lub Spółdzielni Mieszkaniowej.
 • umowa najmu lub przydział lokalu;
 • dokument, na podstawie którego można ustalić powierzchnie poszczególnych pomieszczeń (np. protokół zdawczo odbiorczy, rzut lokalu);
 • zaświadczenie o nie zaleganiu z tytułu opłat za lokal.

Koszt zgłoszenia lokalu do zamiany za 12 miesięczny okres prowadzenia czynności związanych z poszukiwaniem lokalu do zamiany, (w tym publikacja oferty na stronie internetowej www.gznk.pl) wynosi 30 zł (zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Gdańska Nr 138/05 z dnia 15 lutego 2005 r. oraz Nr 343/11 z dnia 16 marca 2011 r.), płatne na konto bankowe Gdańskich Nieruchomości.

W przypadku realizacji zamiany w w/w okresie Biuro nie pobiera innych dodatkowych opłat.

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij