Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Gdański program restrukturyzacji należności przedłużony o kolejny rok.

Cieszący się niesłabnącym zainteresowaniem program restrukturyzacji należności czynszowych, dzięki któremu już niemal 330 rodzin rozwiązało problem zadłużenia, 25 maja 2023 r, podczas sesji Rady Miasta Gdańska przedłużony został o kolejny rok. Możliwość umorzenia nawet 60% należności, urealnienie stanu nieściągalnych już zadłużeń, uniknięcie kosztów nieskutecznych egzekucji oraz aktywizacja uczestników programu w bieżącym regulowaniu należności czynszowych to główne korzyści realizowanego od 2020 r. programu.

Możliwość umorzenia nawet 60% należności, urealnienie stanu nieściągalnych już zadłużeń, uniknięcie kosztów nieskutecznych egzekucji oraz aktywizacja uczestników programu w bieżącym regulowaniu należności czynszowych to główne korzyści realizowanego od 2020 r. programu.

Program restrukturyzacji należności to propozycja dla osób, które mieszkają lub mieszkały w lokalu gminnym i nie są w stanie samodzielnie spłacić zadłużenia za czynsz. Adresatami programu, realizowanego na podstawie podjętej w 2020 roku uchwały są osoby fizyczne. Restrukturyzacja dotyczy należności z tytułu zajmowania lokali mieszkalnych i innych lokali, np. garaży oraz gruntów administrowanych przez Gdańskie Nieruchomości, o ile ich użytkowanie nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Restrukturyzacja możliwa jest na wniosek osoby zadłużonej, na podstawie porozumienia, w którym określone zostają warunki spłaty i umorzenia należności.

Pomoc do wielu rodzin  

Dotychczas już niemal 330 gdańskich rodzin skorzystało z możliwości wystąpienia o restrukturyzację należności, wnioskując o objęcie programem długów na łączną kwotę ponad 15 mln. Uczestnicy spłacili jednorazowo już ponad 2 mln zł, a ponad 3 mln zł zostało im umorzone. Od początku obowiązywania programu restrukturyzacją z urzędu objęto należności o łącznej wartości 3 371 983,08 zł, urealniając tym samym stan zadłużenia oraz unikając dodatkowych kosztów związanych z nieskuteczną egzekucją.

Sposób na wyjście z zadłużenia

W ramach restrukturyzacji możliwe jest umorzenie 60% należności przy jednorazowej spłacie lub 40%, przy rozłożeniu pozostałej części należności na raty. Jest to doskonałe narzędzie, umożliwiające definitywne rozwiązanie problemu długotrwałego, często wysokiego zadłużenia. Osobom, dla których spłata pełnej wysokości długu nie jest możliwa, restrukturyzacja pozwala uniknąć powstawania kosztów dodatkowych związanych z zadłużeniem i wyjście ze spirali zadłużenia czynszowego.

Możliwość skorzystania z ulgi restrukturyzacyjnej nadal stanowi dla dłużników czynszowych decydującą zachętę do spłaty zadłużenia i dążenia do ustabilizowania sytuacji finansowej i mieszkaniowej swoich rodzin.

Dzięki przedłużeniu realizacji do programu przystąpić można do 30 czerwca 2024 r. Wszystkie niezbędne informacje oraz wzór wniosku dostępne są w zakładce https://www.nieruchomoscigda.pl/wsparcie-osob-zadluzonych.

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij