Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Oświadczenie

Oświadczenie Gdańskich Nieruchomości dotyczące konferencji Pana Posła Kacpra Płażyńskiego i Radnego Miasta Gdańska Pana Andrzeja Skiby dnia 29.09.2020 r.

Z przykrością, po raz kolejny odbieramy wystąpienie Pana Posła jak i Radnego Miasta, jako wyraz nieuzasadnionej agresji w stronę naszego działania na rzecz mieszkańców. Poprzez powierzchowne sformułowania, systematycznie wykazują się niedostateczną wiedzą o przedmiocie działania jednostek miejskich. Jeszcze raz podkreślamy, że wyczerpująco odpowiadamy na każde zapytanie Pana Posła i Pana Radnego, a w przypadku chęci zapoznania się z procedurami dotyczącymi poszczególnych sfer naszej działalności chętnie udzielimy takiej informacji drogą pisemną lub w przypadku takiej woli, podczas spotkania.

Dotychczasowe, liczne wizyty Pana Radnego, które poprzez swój gwałtowny charakter noszą znamiona „siłowych rozwiązań”, nie sprzyjają podjęciu dialogu oraz próbom wyjaśnienia spraw.

Na rzecz Gminy Miasta Gdańska realizujemy zadania związane z bieżącą administracją, modernizacją, obsługą finansową (w tym windykacją należności) ponad 16 tysięcy lokali mieszkalnych i blisko 1300 lokali użytkowych. W zakres prac wchodzą również znacznej wielkości tereny mające status przestrzeni publicznych. Jednocześnie reprezentujemy Gminę w relacjach właścicielskich, współpracując na co dzień z Zarządcami ponad 3000 wspólnot mieszkaniowych.

Wszystkie zadania realizujemy w oparciu o opracowane i stale doskonalone procedury. Na bieżąco wprowadzamy także nowoczesne rozwiązania technologiczne i informatyczne w celu zapewnienia sprawnej obsługi mieszkańców oraz użytkowników terenów niezabudowanych. Dotychczas jednak, ani Pan Radny, ani też Pan Poseł nie poświęcili swej uwagi na rzeczowe zapoznanie się z którymkolwiek obszarem naszej działalności, dlatego też odnoszenie się do oceny naszej pracy na podstawie pojedyńczych przypadków, które w toku analizy najczęściej okazują się wyglądać zupełnie inaczej aniżeli zostają przedstawione, uważamy za krzywdzące. Wydaje się, że raczej powinniśmy oczekiwać od Pana Radnego, twórczego wsparcia w działaniu Gminy, którą także z racji funkcji reprezentuje, niż tego rodzaju zachowań.

Jednym z zadań realizowanych w ramach obsługi nieruchomości, jest windykacja należności, którą prowadzimy w podziale na windykację upominawczą oraz egzekucyjną. W ramach windykacji upominawczej poza informowaniem mieszkańców o stanie konta finansowego zajmowanego lokalu wzywamy także do zapłaty należności w przypadku wystąpienia zwłoki w zapłacie. Bardzo ważnym elementem windykacji upominawczej jest wsparcie mieszkańców w celu uniknięcia powstawania lub wzrostu zadłużenia. Zadanie to realizujemy m.in. poprzez możliwość spłaty zadłużenia w ramach świadczenia wzajemnego, potocznie zwanego odpracowaniem należności, rozłożenie zaległości na dogodne raty, czasami odroczenie spłaty należności. Efektem końcowym procesu jest to, że ponad 90% osób, których indywidualne sprawy znajdują rozwiązanie w okresie pierwszych trzech miesięcy od powstania problemu z regulowaniem czynszu, przy wspólnym doborze odpowiedniego narzędzia, na bieżąco reguluje swoje należności.

W stosunku do osób uporczywie uchylających się od regulowania należności zastosowanie mają elementy windykacji egzekucyjnej w postaci wezwań, wypowiedzenia stosunku najmu, pozwu o zapłatę należności, egzekucji należności, a w przypadku braku spłaty, również wniosku o eksmisję z lokalu z uwagi na zadłużenie.

W sprawie mieszkańców ul. Kurzej uprzejmie informujemy, że budynek stanowi własność Skarbu Państwa. W 2019 r., po zakończeniu procedury spadkowej przeszedł na własność Skarbu Państwa i poleceniem Prezydenta przejęty został w administrowanie Gdańskich Nieruchomości.

Jednocześnie informujemy, że niezwłocznie po zgłoszeniu mieszkańców, już w 2019 r., służby techniczne Gdańskich Nieruchomości dokonały wizji w budynku w celu określenia ewentualnego wpływu prac rozbiórkowych nieruchomości przy ul. Reduta Wyskok 6AB na jego stan techniczny. Zwrócono się również do wykonawcy robót o przekazanie dokumentacji zdjęciowej, która została przez niego sporządzona w dniu 23.01.2019 r., przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych. Dodatkowo, Gdańskie Nieruchomości zaplanowały wykonanie ekspertyzy technicznej budynku przy ul. Kurzej 9 w celu określenia potrzeb remontowych. Po ustaleniu zakresu remontu zwrócimy się z wnioskiem do Właściciela, tj. Skarbu Państwa o zabezpieczenie niezbędnych środków na jego realizację. W ramach działań administracyjnych wystąpiliśmy również do TBS Motława – inwestora powyższych prac - o wykonanie kompleksowej dokumentacji inwentaryzacyjno-fotograficznej całego budynku wraz z lokalami mieszkalnymi, a także do monitorowania ewentualnych przemieszczeń szczelin murów nieruchomości.

W sprawie poruszonej przez Pana A. Skibę dotyczącej obowiązku sporządzania protokołu zdawczo-odbiorczego informujemy, że pracownicy Gdańskich Nieruchomości, zobowiązani są do rzetelnego sporządzania protokołu zdawczo-odbiorczego lokalu. W przypadku mieszkanki lokalu nr 6 przy ul. Kurzej 9, protokół sporządzany był na okoliczność przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego, tak więc kontynuacji zamieszkiwania, a nie przekazania lokalu do użytkowania, a w takim przypadku możliwe jest sporządzenie protokołu w siedzibie, na podstawie oświadczenia najemcy o braku modyfikacji wprowadzonych w lokalu podczas zamieszkiwania. W momencie jednak, jeśli administrator posiada jakiekolwiek wiedzę lub wątpliwość co do zachowania lokalu w stanie niezmienionym i niepogorszonym, zobowiązany jest przed spisaniem protokołu udać się do lokalu w celu przeprowadzenia wizji. Z uwagi na to, że zarówno służby techniczne, jak i administrator nieruchomości był w lokalu w ramach wizji technicznej ocenił, iż ponowna wizyta w krótkim odstępie czasu nie jest konieczna. Jeśli jednak jakiekolwiek wątpliwości lub zastrzeżenia zgłosi najemca, tak jak to miało miejsce w tym przypadku, wówczas niezbędne jest przeprowadzenie ponownej wizji przed spisaniem protokołu i jak wynika to również z relacji mieszkanki, taka szczegółowa wizja została przeprowadzona.

W związku z tym, że mieszkanka, poinformowała administratora nieruchomości o tym, że jej sprawy koordynuje Radny Skiba i na bieżąco, telefonicznie, w obecności administratorki konsultowała się z Radym w zakresie podejmowanych działań, pracownik sporządzał szczegółowe notatki ze spotkań i rozmów z Panią Dominiką Wronka. Notatki stanowią załącznik do oświadczenia.

Wszystkie uwagi zgłoszone przez mieszkankę zostały potwierdzone w ramach wizji w lokalu i wpisane do protokołu zdawczo-odbiorczego. W załączniku udostępniamy także oświadczenie mieszkanki z 2017 r. o przyjęciu lokalu i odstąpieniu od realizacji remontu przez Gminę. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z umową najmu socjalnego lokalu, mieszkańcy mają obowiązek przeprowadzania napraw bieżących, wynikających z użytkowania lokalu, m.in. w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej a także wyposażenia lokalu.

Mając na względzie ochronę danych i informacji o osobach, które nie uczestniczyły w konferencji, a których sprawy pobieżnie poruszyli Radni PiS, wstrzymamy się z odniesieniem do nich, do czasu skierowania formalnego zapytania i upoważnienia nas do przekazywania i upubliczniania danych osobowych mieszkańców przywołanych lokali.

Do pobrania
Notatka służbowa na okoliczność podpisania umowy najmu lokalu socjalnego nr 6 przy ul. Kurzej 9.
2020-09-30
pdf | 371,09 KB
Notatka służbowa po przeprowadzonej wizji w lokalu nr 6 przy ul. Kurzej 9.
2020-09-30
pdf | 424,06 KB
Oświadczenie o rezygnacji z remontu.
2020-09-30
pdf | 244,26 KB
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij