Wiadomości

OFERTA PRACY

wiadomość archiwalna

DYREKTOR GDAŃSKIEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH SZB
ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk,
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
Zastępca głównego księgowego

I. Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki: rachunkowość, finanse;
 • Minimum pięcioletnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku w księgowości;
 • Bardzo dobra znajomość przepisów w obszarze finansów;
 • Biegła obsługa pakietu Ms Office;
 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

II. Wymagania dodatkowe:

 • Doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych;
 • Studia podyplomowe w zakresie rachunkowości;
 • Predyspozycje do kierowania zespołem.

III. Zakres zadań:

 • Sporządzanie sprawozdań finansowych obowiązujących dla samorządowego zakładu budżetowego;
 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 • Opracowanie planów finansowych oraz opracowanie planu kont zgodnie z obowiązującą polityką rachunkowości;
 • Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
 • Dokonanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 • Nadzór nad prawidłowym rozliczeniu podatku od nieruchomości, podatku dochodowego od osób prawnych;
 • Nadzór nad prawidłowym rozliczeniem podatku VAT oraz sporządzeniu pliku JPK VAT (zakup, sprzedaż) Gmina, Skarb Państwa;
 • Kontrola nad dekretowaniem i wprowadzaniem danych do systemu księgowego;
 • Nadzór nad prawidłowym rozliczeniem Skarbu Państwa.

IV. Kandydatom oferujemy:

 • Umowa o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony maksymalnie na 6 miesięcy - po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę;
 • Wymiar czasu pracy: pełny etat - 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami);
 • Wynagrodzenie miesięczne brutto w przedziale 6 000.00 – 8 000.00 zł, w zależności od posiadanego doświadczenia i kompetencji;
 • Przewidywalny termin zatrudnienia: kwiecień 2018 r.

V. Wymagane dokumenty:

Dokumenty aplikacyjne kandydatów na wyżej wymienione stanowisko, złożone w języku polskim, winny zawierać:

 • List motywacyjny;
 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 • Kserokopie świadectw pracy;
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 • Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii;
 • Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ściągane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U z 2016 poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 902, z 2017 poz. 60);
 • W przypadku zatrudnienia konieczne będzie dostarczenie "Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministra Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny".

VI. Do kolejnego etatu rekrutacji zostaną zaproszeni kandydaci, którzy:

 • złożą wszystkie wyżej wymienione dokumenty,
 • spełnią wszystkie wymagania niezbędne.

W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia naboru, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w GZNK - SZB nie przekroczył 6%.

Wymagane dokumenty należy składać w kancelarii Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych - SZB (pokój nr 8), w zamkniętych kopertach lub przesłać na adres:
Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - SZB
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk

z następującą adnotacją: "Nabór na stanowisko zastępcy głównego księgowego",
w terminie do 23.03.2018 r. (decyduje data wpływu do GZNK SZB).

Wynik naboru zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej GZNK, na stronie firmowej www.gznk.pl i na tablicy informacyjnej Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych - SZB.

Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy.

Publikacja:
Autor: Henryka Ziółkowska
Data wytworzenia: 2018-03-08
Publikujący: Wojciech Borkowski
Data publikacji: 2018-03-08 14:21

©  2003-2018 Gdańskie Nieruchomości

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Administrator Bezpieczeństwa Informacji, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie abi@estategda.pl lub formularz dostępny na stronie www.estategda.pl. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij