Gdańskie Nieruchomości

Dział Nieruchomości

Opis procedury:

Dzierżawa gruntów będących własnością Gminy Miasta Gdańska, odbywa się w oparciu o Uchwałę Nr XIII/265/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 29.08.2019 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania i wydzierżawiania nieruchomości Gminy Miasta Gdańska oraz Zarządzenie Nr 1761/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 05.11.2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu oddawania w dzierżawę nieruchomości gruntowych lub ich części o przeznaczeniu innym niż rolnicze, stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska.

 1. Złożenie wniosku (Wzoru wniosku o wydzierżawienie nieruchomości gruntowej przeznaczonej na ogród);
 2. Grunty przeznaczone do wydzierżawienia umieszczane są na wykazie zatwierdzonym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska, który podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku i Gdańskich Nieruchomości, oraz opublikowaniu na stronach internetowych www.gdansk.pl, www.nieruchomoscigda.pl;
 3. Umowy na ogrody luźno leżące oraz umowy na ogrody przydomowe, zawarte na czas nieoznaczony zawierane są w drodze przetargu. Dzierżawa ogrodów przydomowych w drodze bezprzetargowej odbywa się wyłącznie na okres do 3 lat.
 4. Oferent zainteresowany dzierżawą gruntu znajdującego się na wykazie, obowiązany jest do złożenia oferty w Dziale Nieruchomości przy ul. Dyrekcyjnej 6A lub w Obszarach Administracyjnych 1, 2, 3, 4 (Wzór oferty dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska);
 5. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w przetargu zobowiązane są do wpłacenia wadium oraz złożenia oferty w Dziale Nieruchomości (Wzór oferty dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska). Do oferty należy załączyć
  1) Dowód wpłaty wadium,
  2) Dokument wskazujący, iż oferent zajmuje na cele mieszkalne na podstawie tytułu prawnego nieruchomość lub lokal sąsiadujący z ogrodem będącym przedmiotem przetargu.
 6. W przypadku złożenia równorzędnych ofert Komisja Przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty. W tym celu Komisja zawiadamia w/w oferentów o terminie dodatkowego przetargu oraz umożliwia im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert.
 7. Po rozstrzygnięciu przetargu – przewodniczący komisji przetargowej zawiadamia na piśmie wszystkich którzy złożyli oferty, o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
 8. Podpisanie umowy dzierżawy (Wzoru umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej przeznaczonej na ogród)

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o dzierżawę nieruchomości gruntowej lub jej części zawierający położenie (adres, nr działki, obręb), powierzchnię do dzierżawy, cel dzierżawy i planowany sposób zagospodarowania oraz proponowany okres dzierżawy (Wzór wniosku o wydzierżawienie nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na ogród);
 2. aktualna mapa geodezyjna z zaznaczonym terenem do wydzierżawienia.

Podstawy prawne:

 • Uchwała Nr XIII/265/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 29.08.2019 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania i wydzierżawiania nieruchomości Gminy Miasta Gdańska
  zobacz »
 • Zarządzenie Nr 1761/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 05.11.2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu oddawania w dzierżawę nieruchomości gruntowych lub ich części o przeznaczeniu innym niż rolnicze, stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska
  pobierz »

Miejsce złożenia dokumentów / załatwienia sprawy:

Gdańskie Nieruchomości
Dział Nieruchomości - Biuro ds. Dzierżaw Nieruchomości
ul. Dyrekcyjna 5,
80-852 Gdańsk
tel: 58 305 11 45
e-mail: wu@nieruchomoscigda.pl

Szanowni Państwo,

w związku z przejęciem przez Urząd Miejski w Gdańsku zadań z zakresu dzierżaw nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele komercyjne tj. zaplecza budowy, miejsca parkingowe, handel, usługi itp.
Uprzejmie informujemy, że sprawy należy kierować do Referatu Udostępniania Nieruchomości Gruntowych Wydziału Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku
z siedzibą przy ul. Nowe Ogrody 8/12.

Telefon kontaktowy: 58 323 61 42 lub 58 323 60 73

Mail: ws@gdansk.gda.pl

Aktualne ogłoszenia

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij