Gdańskie Nieruchomości

Dział Nieruchomości

Obsługa lokali użytkowych będących własnością Gminy Miasta Gdańska odbywa się w Dziale Nieruchomości. Terenem działania jest obszar administracyjny Miasta Gdańska .

GDAŃSKIE OTWARTE PRACOWNIE

Program uruchomiono dzięki współpracy Gdańskich Nieruchomości i Biura Prezydenta ds. Kultury w 2017 roku. Jego celem jest zagospodarowanie obszarów na kulturalnej mapie miasta, poprzez tworzenie miejsc, które pełnić mają rolę pracowni artystycznych, sprzyjających integracji i rozwojowi kulturalnemu lokalnych społeczności. Założenia procedury są spójne z celami programu Operacyjnego Kultura i Czas Wolny Strategii Rozwoju Miasta Gdańska 2030.

Beneficjentami programu są gdańscy artyści. Pracownie tworzyć mogą zarówno Ci profesjonalni – absolwenci uczelni artystycznych lub członkowie organizacji twórczych, jak również Ci, którzy sztuką zajmują się nieprofesjonalnie. Program umożliwia im pozyskanie miejsca do prowadzenia działalności twórczej na preferencyjnych warunkach, pod warunkiem czasowego udostępniania swoich pracowni mieszkańcom. Stanowi wsparcie dla samych twórców, jak również stymuluje integrację różnych środowisk.

KOSZTY NAJMU

Koszty najmu, zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/1045/05 Rady Miasta Gdańska z dnia 13.01.2005 r. w sprawie zasad gospodarowania zasobem komunalnych lokali użytkowych, czynszów i ich płatności oraz podziału Miasta Gdańska na strefy czynszowe (z późniejszymi zmianami) wynoszą:

  • 10% wskazanej w ofercie stawki bazowej - dla osób prowadzących osobiście działalność twórczą lub artystyczną z wyłączeniem handlu
  • 30% wskazanej w ofercie stawki bazowej - dla osób prowadzących osobiście działalność twórczą lub artystyczną z możliwością handlu

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

Wynajem lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym w programie „Gdańskie Otwarte Pracownie” przeznaczony jest dla artystów prowadzących osobiście działalność twórczą lub artystyczną w lokalu, o ile prowadzą działalność niezarobkową, a uzyskiwane dochody przeznaczane są w całości na ich działalność statutową (zastrzeżenie prowadzenia działalności niezarobkowej nie dotyczy artystów prowadzących działalność z możliwością handlu).
Oferenci powinni spełnić m.in. następujące warunki:

  • działalność artystyczna lub twórcza musi być prowadzona w lokalu osobiście,
  • przedstawić harmonogram czasowego udostępnienia pracowni dla publiczności,
  • oferent powinien być mieszkańcem Gdańska lub prowadzić działalność artystyczną w Gdańsku.

Oferent ma prawo dokonania wyboru prowadzonej działalności twórczej lub artystycznej, o ile Prezydent Miasta Gdańska w zaproszeniu do składania ofert nie wprowadzi ograniczeń w tym zakresie.

OFERTA

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska, zawierające wykaz wolnych lokali udostępnionych w ramach programu, publikowane jest m. in. na stronie Gdańskich Nieruchomości www.nieruchomoscigda.pl w zakładce „Wiadomości -> Procedury Najmu”.

Oferta powinna zawierać niezbędne oświadczenia i załączniki wskazane w zaproszeniu do składania ofert oraz w Regulaminie organizowania i przeprowadzania postępowania na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska w trybie bezprzetargowym – w drodze zbierania i wyboru ofert w programie „Gdańskie Otwarte Pracownie” stanowiącym Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Gdańskich Nieruchomości SZB Nr 90/2020 z dnia 10.07.2020 r.

Przed przystąpieniem do programu „Gdańskie Otwarte Pracownie” przyszli oferenci powinni zapoznać się ze szczegółowymi warunkami procedury zawartymi w zaproszeniu do składania ofert oraz w wyżej wskazanym Regulaminie.

Oferty powinny być składane w formie pisemnej, w terminie wskazanym w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Gdańska.

Wzór ofert, oświadczeń i Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska zawierające wykaz niezbędnych dokumentów publikowane są na stronie Gdańskich Nieruchomości. Oferty na najem konkretnego lokalu należy składać w Punkcie Obsługi Kancelaryjnej w siedzibie Gdańskich Nieruchomości przy ul. Partyzantów 74.

WYBÓR OFERTY

Wyboru przyszłego Najemcy dokonuje Prezydent Miasta Gdańska. W przypadku złożenia ofert na najem lokalu przeznaczonego na prowadzenie działalności twórczej lub artystycznej przez więcej niż jednego oferenta, wyboru przyszłego najemcy dokonuje Prezydent Miasta Gdańska na podstawie rekomendacji Komisji Konkursowej.

Komisja Konkursowa składa się z sześciu osób:

  • przedstawicieli Biura Prezydenta ds. Kultury Urzędu Miejskiego w Gdańsku – 2 osoby
  • przedstawicieli Gdańskich Nieruchomości – 2 osoby
  • przedstawiciela Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – 1 osoba
  • przedstawiciela Akademii Muzycznej w Gdańsku – 1 osoba

Wykaz przyszłych najemców wyłonionych w trybie bezprzetargowym podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora Gdańskich Nieruchomości SZB i podaniu do publicznej wiadomości poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz siedzibie Gdańskich Nieruchomości w okresie 7 dni od ogłoszenia wyników. Dane najemców obejmują imię i nazwisko oraz propozycję zagospodarowania lokalu.

UMOWA

Umowy najmu z ofertami wyłonionymi w programie zawierane są na czas oznaczony do 5 lat.

Zapoznaj się z procedurą najmu lokali, które biorą udział w programie Gdańskie Otwarte Pracownie

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij