Gdańskie Nieruchomości

Użyczenia

LOKALE DO ODDANIA W UŻYCZENIE

Oddanie lokali komunalnych w użyczenie odbywa się na zasadach wskazanych w Regulaminie użyczania lokali komunalnych stanowiącym
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1648/18 (pobierz )
Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 września 2018 r.

Opis procedury:

Lokale przeznaczone do oddania w użyczenie umieszczane są na wykazie, który podlega ogłoszeniu na tablicy Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz siedzibie Gdańskich Nieruchomości. Powyższe lokale, publikowane są dwa razy w roku w okresach półrocznych. W celu ubiegania się o dany lokal komunalny należy złożyć wniosek w terminie podanym na wykazie. Możliwość ubiegania się o użyczenie lokali komunalnych przysługuje podmiotom, które prowadzą działalność o charakterze niezarobkowym, a uzyskiwane dochody przeznaczają w całości na działalność statutową.

Wniosek o użyczenie lokalu powinien zawierać:

 1. dokładne oznaczenie nazwy wnioskodawcy i jego siedziby, numery identyfikujące podmiot – nr KRS, nr NIP/REGON, lub inne,
 2. wskazanie adresu lokalu, o jaki ubiega się wnioskodawca oraz jego numer na wykazie,
 3. wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu (wraz z określeniem podstawy prawnej ich umocowania),
 4. dokładne określenie rodzaju działalności, jaką wnioskodawca zamierza prowadzić w lokalu,
 5. uzasadnienie.

Do wniosku wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć:

 1. statut wnioskodawcy,
 2. opinie, referencje, rekomendacje dokumentujące dotychczasowe dokonania wnioskodawcy, potwierdzenia pozyskania środków z innych źródeł,
 3. w przypadku ubiegania się o lokal wspólnie z innym podmiotem, oświadczenie dotyczące deklarowanej współpracy z innym podmiotem w lokalu, o którego użyczenie się ubiega,
 4. w przypadku gdy wnioskodawca jest/był biorącym do używania lub najemcą innych lokali użytkowych będących własnością Gminy Miasta Gdańska/Skarbu Państwa należy dodatkowo dołączyć zaświadczenie o braku zaległości w opłatach i zobowiązaniach wobec Gminy Miasta Gdańska,
 5. oświadczenie o ilości lokali stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska, będących w użyczeniu wnioskodawcy,
 6. zaświadczenie o środkach pozyskanych z budżetu Gminy Miasta Gdańska na realizację zadań w okresie ostatnich 3 lat,
 7. zaświadczenie o środkach pozyskanych z innych źródeł niż z budżetu Gminy Miasta Gdańska na realizację zadań w okresie ostatnich 3 lat.

Wszystkie załączniki do wniosku, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez wnioskodawcę lub upoważnionego pełnomocnika.

Miejsce złożenia dokumentów / załatwienia sprawy:

Gdańskie Nieruchomości
Dział Nieruchomości
ul. Dyrekcyjna 6A, 80-852 Gdańsk
tel: 58 309 10 12
e-mail: un@nieruchomoscigda.pl

 • Użyczony lokal nie może być wykorzystywany na inne cele niż deklarowane we wniosku o użyczenie lokalu.
 • Zainteresowany, przed złożeniem wniosku, zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem technicznym lokalu.
 • Złożenie powyższego wniosku jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją powyższego Regulaminu bez zastrzeżeń
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij