Gdańskie Nieruchomości

Dział Nieruchomości

LOKALE DO ODDANIA W UŻYCZENIE

Oddanie lokali komunalnych w użyczenie odbywa się na zasadach wskazanych w
Regulaminie użyczania lokali komunalnych stanowiącym
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1035/19 (pobierz )
Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 3 lipca 2019 r.

Opis procedury:

W celu ubiegania się o lokal komunalny należy złożyć wniosek do Prezydenta Miasta Gdańska za pośrednictwem Dyrektora Gdańskich Nieruchomości. Możliwość ubiegania się o użyczenie lokali komunalnych przysługuje podmiotom, które prowadzą działalność o charakterze niezarobkowym, a uzyskiwane dochody przeznaczają w całości na działalność statutową.

Wniosek o użyczenie lokalu powinien zawierać:

 1. dokładne oznaczenie nazwy wnioskodawcy i jego siedziby, numery identyfikujące podmiot – nr KRS, nr NIP/REGON, lub inne,
 2. wskazanie adresu lokalu, o jaki ubiega się wnioskodawca,
 3. wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu (wraz z określeniem podstawy prawnej ich umocowania),
 4. dokładne określenie rodzaju działalności, jaką wnioskodawca zamierza prowadzić w lokalu,
 5. oświadczenie o braku zaległości z tytułu należności wobec Gminy Miasta Gdańska i zobowiązań publiczno-prawnych,
 6. uzasadnienie.

Do wniosku wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć:

 1. statut wnioskodawcy,
 2. opinie, referencje, rekomendacje dokumentujące dotychczasowe dokonania wnioskodawcy, potwierdzenia pozyskania środków z innych źródeł,
 3. w przypadku ubiegania się o lokal wspólnie z innym podmiotem, oświadczenie dotyczące deklarowanej współpracy z innym podmiotem w lokalu, o którego użyczenie się ubiega,
 4. w przypadku gdy wnioskodawca jest/był biorącym do używania lub najemcą innych lokali użytkowych będących własnością Gminy Miasta Gdańska/Skarbu Państwa należy dodatkowo dołączyć zaświadczenie o braku zaległości w opłatach i zobowiązaniach wobec Gminy Miasta Gdańska,
 5. oświadczenie o ilości lokali stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska, będących w użyczeniu wnioskodawcy,
 6. zaświadczenie o środkach pozyskanych z budżetu Gminy Miasta Gdańska na realizację zadań w okresie ostatnich 3 lat,
 7. zaświadczenie o środkach pozyskanych z innych źródeł niż z budżetu Gminy Miasta Gdańska na realizację zadań w okresie ostatnich 3 lat.

Wszystkie załączniki do wniosku, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez wnioskodawcę lub upoważnionego pełnomocnika.

Miejsce złożenia dokumentów / załatwienia sprawy:

Gdańskie Nieruchomości
Dział Nieruchomości
ul. Dyrekcyjna 5,
80-852 Gdańsk
tel: 58 309 10 12
e-mail: wu@nieruchomoscigda.pl

 • Użyczony lokal nie może być wykorzystywany na inne cele niż deklarowane we wniosku o użyczenie lokalu.
 • Złożenie powyższego wniosku jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją powyższego Regulaminu bez zastrzeżeń.
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij