Gdańskie Nieruchomości

Użyczenia

Oddanie lokali komunalnych w użyczenie odbywa się na zasadach wskazanych w Regulaminie użyczania lokali komunalnych stanowiącym
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1648/18 (pobierz )
Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 września 2018 r.

Opis procedury:

Lokale przeznaczone do oddania w użyczenie umieszczane są na wykazie, który podlega ogłoszeniu na tablicy Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz siedzibie Gdańskich Nieruchomości. Powyższe lokale, publikowane są dwa razy w roku w okresach półrocznych. W celu ubiegania się o dany lokal komunalny należy złożyć wniosek w terminie podanym na wykazie. Możliwość ubiegania się o użyczenie lokali komunalnych przysługuje podmiotom, które prowadzą działalność o charakterze niezarobkowym, a uzyskiwane dochody przeznaczają w całości na działalność statutową.

Wniosek o użyczenie lokalu powinien zawierać:

 1. dokładne oznaczenie nazwy wnioskodawcy i jego siedziby, numery identyfikujące podmiot – nr KRS, nr NIP/REGON, lub inne,
 2. wskazanie adresu lokalu, o jaki ubiega się wnioskodawca oraz jego numer na wykazie,
 3. wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu (wraz z określeniem podstawy prawnej ich umocowania),
 4. dokładne określenie rodzaju działalności, jaką wnioskodawca zamierza prowadzić w lokalu,
 5. uzasadnienie.

Do wniosku wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć:

 1. statut wnioskodawcy,
 2. opinie, referencje, rekomendacje dokumentujące dotychczasowe dokonania wnioskodawcy, potwierdzenia pozyskania środków z innych źródeł,
 3. w przypadku ubiegania się o lokal wspólnie z innym podmiotem, oświadczenie dotyczące deklarowanej współpracy z innym podmiotem w lokalu, o którego użyczenie się ubiega,
 4. w przypadku gdy wnioskodawca jest/był biorącym do używania lub najemcą innych lokali użytkowych będących własnością Gminy Miasta Gdańska/Skarbu Państwa należy dodatkowo dołączyć zaświadczenie o braku zaległości w opłatach i zobowiązaniach wobec Gminy Miasta Gdańska,
 5. oświadczenie o ilości lokali stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska, będących w użyczeniu wnioskodawcy,
 6. zaświadczenie o środkach pozyskanych z budżetu Gminy Miasta Gdańska na realizację zadań w okresie ostatnich 3 lat,
 7. zaświadczenie o środkach pozyskanych z innych źródeł niż z budżetu Gminy Miasta Gdańska na realizację zadań w okresie ostatnich 3 lat.

Wszystkie załączniki do wniosku, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez wnioskodawcę lub upoważnionego pełnomocnika.

Miejsce złożenia dokumentów / załatwienia sprawy:

Gdańskie Nieruchomości
Dział Nieruchomości
ul. Dyrekcyjna 6A, 80-852 Gdańsk
tel: 58 309 10 12
e-mail: un@nieruchomoscigda.pl

 • Użyczony lokal nie może być wykorzystywany na inne cele niż deklarowane we wniosku o użyczenie lokalu.
 • Zainteresowany, przed złożeniem wniosku, zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem technicznym lokalu.
 • Złożenie powyższego wniosku jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją powyższego Regulaminu bez zastrzeżeń

Lokale w użyczeniu i przeznaczone do użyczenia

l.p.
Adres
Powierzchnia
BOM
Stan
1
77.37 m2
BOM 8
wolne do użyczenia
2
34.38 m2
BOM 8
wolne do użyczenia
3
47.68 m2
BOM 8
wolne do użyczenia
4
46.20 m2
BOM 7
wolne do użyczenia
5
54.35 m2
BOM 8
w użyczeniu
6
70.39 m2
BOM 2
w użyczeniu
7
496.01 m2
BOM 7
w użyczeniu
8
74.83 m2
BOM 7
w użyczeniu
9
98.86 m2
BOM 7
w użyczeniu
10
76.40 m2
BOM 7
w użyczeniu
11
57.51 m2
BOM 7
w użyczeniu
12
92.82 m2
BOM 2
w użyczeniu
13
94.45 m2
BOM 7
w użyczeniu
14
197.77 m2
BOM 7
w użyczeniu
15
53.43 m2
BOM 2
w użyczeniu
16
395.34 m2
BOM 2
w użyczeniu
17
40.35 m2
BOM 2
w użyczeniu
18
89.45 m2
BOM 7
w użyczeniu
19
94.69 m2
BOM 7
w użyczeniu
20
185.84 m2
BOM 7
w użyczeniu
21
594.42 m2
BOM 7
w użyczeniu
22
117.96 m2
BOM 8
w użyczeniu
23
37.53 m2
BOM 4
w użyczeniu
24
190.58 m2
BOM 2
w użyczeniu
25
86.02 m2
BOM 2
w użyczeniu
26
92.62 m2
BOM 2
w użyczeniu
27
88.57 m2
BOM 2
w użyczeniu
28
137.57 m2
BOM 2
w użyczeniu
29
58.30 m2
BOM 2
w użyczeniu
30
102.57 m2
BOM 2
w użyczeniu
31
341.39 m2
BOM 2
w użyczeniu
32
83.40 m2
BOM 2
w użyczeniu
33
117.80 m2
BOM 8
w użyczeniu
34
55.50 m2
BOM 7
w użyczeniu
35
266.98 m2
BOM 2
w użyczeniu
36
167.69 m2
BOM 9
w użyczeniu
37
3029.34 m2
BOM 9
w użyczeniu
38
119.40 m2
BOM 8
w użyczeniu
39
263.39 m2
BOM 9
w użyczeniu
40
571.94 m2
BOM 9
w użyczeniu
41
159.99 m2
BOM 2
w użyczeniu
42
114.69 m2
BOM 2
w użyczeniu
43
125.83 m2
BOM 2
w użyczeniu
44
194.69 m2
BOM 4
w użyczeniu
45
129.07 m2
BOM 4
w użyczeniu
46
51.70 m2
BOM 2
w użyczeniu
47
94.46 m2
BOM 8
w użyczeniu
48
169.21 m2
BOM 7
w użyczeniu
49
83.38 m2
BOM 7
w użyczeniu
50
120.97 m2
BOM 7
w użyczeniu
51
128.87 m2
BOM 7
w użyczeniu
52
51.00 m2
BOM 8
w użyczeniu
53
167.35 m2
BOM 7
w użyczeniu
54
28.78 m2
BOM 7
w użyczeniu
55
52.17 m2
BOM 7
w użyczeniu
56
132.27 m2
BOM 7
w użyczeniu
57
51.23 m2
BOM 9
w użyczeniu
58
25.57 m2
BOM 9
w użyczeniu
59
51.86 m2
BOM 9
w użyczeniu
60
98.68 m2
BOM 2
w użyczeniu
61
139.65 m2
BOM 1
w użyczeniu
62
61.29 m2
BOM 1
w użyczeniu
63
121.61 m2
BOM 1
w użyczeniu
64
47.80 m2
BOM 2
w użyczeniu
65
35.70 m2
BOM 2
w użyczeniu
66
60.00 m2
BOM 2
w użyczeniu
67
2526.02 m2
BOM 2
w użyczeniu
68
82.30 m2
BOM 7
w użyczeniu
69
638.06 m2
BOM 7
w użyczeniu
70
95.10 m2
BOM 7
w użyczeniu
71
179.69 m2
BOM 8
w użyczeniu
72
56.06 m2
BOM 8
w użyczeniu
73
113.55 m2
BOM 8
w użyczeniu
74
438.02 m2
BOM 8
w użyczeniu
75
1515.41 m2
BOM 8
w użyczeniu
76
789.01 m2
BOM 8
w użyczeniu
77
75.85 m2
BOM 8
w użyczeniu
78
108.07 m2
BOM 8
w użyczeniu
79
45.80 m2
BOM 8
w użyczeniu
80
381.88 m2
BOM 7
w użyczeniu
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij