Gdańskie Nieruchomości

Dział Nieruchomości

Obsługa lokali użytkowych będących własnością Gminy Miasta Gdańska odbywa się w Dziale Nieruchomości. Terenem działania jest obszar administracyjny Miasta Gdańska .

Opis procedury:

Najem komunalnych lokali użytkowych odbywa się na podstawie Uchwały nr XXXIV/1045/05 Rady Miasta Gdańska z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania zasobami komunalnych lokali użytkowych, czynszów i ich płatności oraz podziału Miasta Gdańska na strefy czynszowe z późniejszymi zmianami.

Wynajem lokali użytkowych w tym:

 • lokali użytkowych,
 • garaży i miejsc postojowych,
 • lokali użytkowych stanowiących własność Skarbu Państwa, a będących w administrowaniu Gminy Miasta Gdańska,

odbywa się w trybie:

 • przetargu publicznego nieograniczonego lub ograniczonego - ustnej licytacji stawki,
 • pisemnego konkursu – w drodze zbierania i wyboru ofert.
 1. Lokale przeznaczone do wynajmu w określonym trybie umieszczane są na wykazie, który jest zatwierdzany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska i podlega ogłoszeniu na tablicy Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz w siedzibie Gdańskich Nieruchomości przez okres 21 dni, a informacja o jego wywieszeniu jest jednorazowo ogłaszana w prasie lokalnej.
 2. W wyżej wymienionych procedurach najmu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne, osobowe spółki prawa handlowego oraz inne podmioty, które wpłaciły wadium.
 3. Do udostepnienia lokali użytkowych zobowiązane jest Biuro Lokali Użytkowych.
 4. Wykaz przyszłych najemców, którzy wygrali procedurę najmu jest podany do publicznej wiadomości poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz w siedzibie Gdańskich Nieruchomości w okresie 7 dni. Dane najemców obejmują imię i nazwisko lub nazwę podmiotu wyłonionego w przetargu.

Zasady przeprowadzania przetargu – ustnej licytacji stawki czynszu oraz konkursu ofert określają szczegółowo:
„Regulamin organizowania i przeprowadzania przetargu – ustnej licytacji stawki czynszu”
„Regulamin organizowania i przeprowadzania pisemnego konkursu ofert”
dostępne w zakładce https://www.nieruchomoscigda.pl/nieruchomosci/dokumenty

Opłaty:
 1. Wpłata wadium.
 2. Wpłata kaucji.
Wymagane dokumenty:
 1. Dowód osobisty.
 2. Wpis do CEIDG lub KRS, NIP i Regon.
 3. Dowód wpłaty wadium.
 4. Oferta do pisemnego konkursu ofert, która stanowi Załącznik Nr 1 do „Regulaminu organizowania i przeprowadzania pisemnego konkursu ofert”
  (zobacz: https://www.nieruchomoscigda.pl/nieruchomosci/dokumenty )
Miejsce złożenia i odbioru dokumentów:

Gdańskie Nieruchomości
Dział Nieruchomości
ul. Dyrekcyjna 6,
80-852 Gdańsk
tel: 058 309 10 12
e-mail: un@nieruchomoscigda.pl

Opis procedury:

 1. Umowa użyczenia zawierana jest na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska, określającego zasady i warunki użyczenia.
 2. Umowa najmu z najemcą wyłonionym w trybie bezprzetargowym, zawierana jest na podstawie skierowania wydanego przez Prezydenta Miasta Gdańska, w którym określone są szczegółowe warunki najmu.
 3. Zawarcie umowy z najemcą lokalu wyłonionym w trybie przetargu publicznego – ustnej licytacji stawki czynszu oraz konkursu ofert, następuje po spełnieniu przez niego w terminie 14 dni roboczych poniższych warunków łącznie:
  1. złożeniu kaucji, zabezpieczającej płatności zobowiązań finansowych najemcy wobec wynajmującego w wysokości, co najmniej wartości dwumiesięcznych opłat za najem lokalu (czynsz brutto i świadczenia w sezonie grzewczym) wynikających z umowy i powstałych w okresie trwania najmu, do wyboru najemcy w formie:
   1. środków finansowych zdeponowanych na oprocentowanym rachunku bankowym w banku wskazanym przez wynajmującego, lub
   2. gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej i przeniesienia na wynajmującego prawa wyłącznego dysponowania tak ustalonym zabezpieczeniem.
  2. złożeniu zabezpieczenia gwarancyjnego kosztów opróżnienia lokalu, do wyboru najemcy w formie:
   1. weksla in blanco poręczonego przez dwóch poręczycieli o udokumentowanych dochodach i ich współmałżonków wraz z podpisaniem deklaracji wekslowej określającej sposób wypełnienia weksla, trybu i warunków domagania się zapłaty z weksla.
   2. aktu notarialnego sporządzonego na koszt najemcy, w którym podda się on dobrowolnej egzekucji w przypadku nie wywiązania się wobec wynajmującego z zobowiązań finansowych wynikających z umowy (art. 777 § 1 pkt. 5 kpc).
  3. złożeniu zabezpieczenia opuszczenia i opróżnienia lokalu w formie aktu notarialnego, sporządzonego na koszt najemcy, w którym podda się on dobrowolnej egzekucji obejmującej obowiązek wydania w przypadku jego nie opuszczenia i nie opróżnienia lokalu po rozwiązaniu umowy najmu (art. 777 § 1 pkt 4 kpc).
  Zasady zawarte w pkt. 3 nie dotyczą wynajmu lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym.
 4. Po spełnieniu wszystkich wymaganych warunków przyszły użytkownik zawiera umowę najmu, którą sporządza Dział Nieruchomości.
 5. Po podpisaniu umowy najmu, najemca przejmuje lokal użytkowy/ garaż protokołem zdawczo-odbiorczym we właściwym dla danego rejonu Obszarze Administracyjnym lub w Biurze Lokali Użytkowych.
Opłaty:
 1. Wpłata kaucji.
 2. Koszt aktu notarialnego.
Wymagane dokumenty:
 1. Dowód osobisty.
 2. Wpis do CEIDG lub KRS, NIP i Regon Dowód
 3. Potwierdzenia wpłaty kaucji.
 4. Akt notarialny.
 5. Oświadczenie dotyczące gromadzenia odpadów komunalnych.
Miejsce złożenia i odbioru dokumentów:

Gdańskie Nieruchomości
Dział Nieruchomości
ul. Dyrekcyjna 6,
80-852 Gdańsk
tel: 058 309 10 12
e-mail: un@nieruchomoscigda.pl

Opis procedury:

Najem komunalnych lokali użytkowych odbywa się na podstawie Uchwały nr XXXIV/1045/05 Rady Miasta Gdańska z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania zasobami komunalnych lokali użytkowych, czynszów i ich płatności oraz podziału Miasta Gdańska na strefy czynszowe z późniejszymi zmianami.

Wynajem lokali użytkowych w tym:

 • lokali użytkowych,
 • lokali użytkowych stanowiących własność Skarbu Państwa, a będących w administrowaniu Gminy Miasta Gdańska

odbywa się w trybie:

 • bezprzetargowym – w drodze zbierania i wyboru ofert.
 1. Lokale przeznaczone do wynajmu w określonym trybie umieszczane są na wykazie, który jest zatwierdzany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska i podlega ogłoszeniu na tablicy Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz w siedzibie Gdańskich Nieruchomości przez okres 21 dni, a informacja o jego wywieszeniu jest jednorazowo ogłaszana w prasie lokalnej.
 2. Tryb bezprzetargowy przeznaczony jest dla podmiotów prowadzących działalność niezarobkową, a ich uzyskiwane dochody przeznaczane są w całości na ich działalność statutową ( z zastrzeżeniem, że prowadzenie działalności niezarobkowej , nie dotyczy podmiotów wymienionych w § 2 pkt. 9a, 14 i 15 Uchwały Nr XXX/1045/05 Rady Miasta Gdańska z dnia 13 stycznia 2005 roku w sprawie zasad gospodarowania zasobem komunalnych lokali użytkowych, czynszów i ich płatności oraz podziału Miasta Gdańska na strefy czynszowe).
 3. Do udostepnienia lokali użytkowych zobowiązane jest Biuro Lokali Użytkowych.
 4. Wykaz przyszłych najemców, którzy wygrali procedurę najmu jest podany do publicznej wiadomości poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz w siedzibie Gdańskich Nieruchomości w okresie 7 dni. Dane najemców obejmują imię i nazwisko lub nazwę podmiotu wyłonionego w trybie bezprzetargowym.

Zasady przeprowadzania trybu bezprzetargowego określa: „Regulamin organizowania i przeprowadzania postępowania na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska w trybie bezprzetargowym – w drodze zbierania i wyboru ofert” dostępny w zakładce https://www.nieruchomoscigda.pl/nieruchomosci/dokumenty

Wymagane dokumenty:
 1. Dokumenty identyfikujące podmiot składający ofertę (odpis z KRS, inne).
 2. Statut lub regulamin oferenta lub jego organizacji.
 3. Referencje wynajmującego dotyczące terminowego regulowania czynszu i opłat eksploatacyjnych.
 4. Oświadczenia i pozostałe dokumenty, o których mowa w „Regulaminie organizowania i przeprowadzania postępowania na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska w trybie bezprzetargowym – w drodze zbierania i wyboru ofert”.
  (zobacz: https://www.nieruchomoscigda.pl/nieruchomosci/dokumenty )
Miejsce złożenia i odbioru dokumentów:

Gdańskie Nieruchomości
Dział Nieruchomości
ul. Dyrekcyjna 6A,
80-852 Gdańsk
tel: 58 309 10 12
e-mail: un@nieruchomoscigda.pl

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij